March 18, 2009

N.U.A.T_MACD Hands symbol information design project: part01


size: A0 hand made poster.
การสร้างแผนภูมิข้อมูลพื้นฐานของภาษามือโดยเอาระยะของร่างกายคน
มาใช้เป็นขอบข่ายการทดลองเพื่อแสดงให้เห็นทิศทางและขอบข่ายองการสื่่อสาร

แสดงให้เห็นถึงการทับซ้อนกันของข้อมูลในระยะช่วงอก

ความมากมายมหาศาลของข้อมูลที่ปรากฎในรูปแบบการจัดวางแบบกึ่่งอิสระ

การแบ่งแยกสีโดยกลุ่มของข้อมูล

Central Saint Martins_MA Communication design.
N.U.A.T_MACD Hands symbol information design project: part 01
Project: Studio project_information design of universal hands symbol.
Scope: Presentation and research development.
A0 handmade mapping poster/A3 presentation
Lecturers: Andrew Haslam / Maria da Gandra
____________________________________________________________________
มาถึงการเดินทางครั้งใหญ่ใน MACD ครั้งนี้ คือการต้องเลือกโปรเจคเพื่อสร้างงานวิทยานิพนธ์ของตัวเองขึ้น
เนื้องจากเป็นโปเจคระยะยาวและลึก จึงต้องใช้เวลาการพิจารณาและการตัดสินใจอยู่นานมาก มีการเปลี่ยนแปลงและทดลองขอเนื้อหาหลายต่อหลายครั้ง เริ่มจากเรื่องเส้นลายมือที่ทำการค้นคว้าอยู่หลายอาทิตย์ แต่ผลที่ได้ไม่เป็นที่น่าพอใจของตัวเอง และ ยากที่จะพิสูจย์ได้จริง
จึงจำเป็นต้องหันมามองหาเนื้อหาข้อมุลใหม่ๆมากขึ้น
"ภาษามือ"คือหนึ่งศาสตร์ที่คนเราคิดขึ้นเพื่อทำลายกำแพงภาษาและเพิ่มภาระขึ้นให้แก่ร่างกาย เช่นกันในหลากหลายอาชีพ ภาษามือในตำแหน่งเดียวกันจะให้ความหมายในหลายแง่มุม โดยมีข้อมูลที่แตกต่างหรือเหมือนกันในระบบจำนวนมหาศาล ซึ่งแม้ว่าจะมีการจัดการมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่ยังไม่มีใครสร้างแผนภูมิและจัดระบบเพื่อแสดงความชัดเจนของพื้นที่ของข้อมูลที่ปรากฏขึ้นจริงๆ จึงเป็นโอกาสที่จะได้ทดลองทำในสิ่งที่ท้าทายและที่สำคัญไม่เกี่ยวข้องกับอัตตาส่วนตัวอีกด้วย
ใน Part01 หรือ ภาคแรกนี้เป็ั้นการฟรีเซ็นต่อหน้า อาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นของ นักเรียนกราฟิค จำนวน สามสิบกว่าคน ซึ่งทุกคนก็จะฟรีเซ็นงานและการค้นคว้าของตนเองเช่นกัน
ในส่วนของผมเอง ได้สร้างโปสเตอรขนาด A0 ทำมือ เพื่อแสดงขอบเขตของภาษามือที่ใช้ในร่างกายคน โดยใช้วิธีตัดแปะเบื้องต้น ซึ่งค่อนข้างใช้เวลานานและใช้กำลังมากเช่นกัน รวมถึงการพัฒนารูปแบบมือ และ แนวทางภาพ( art direction) ที่จะใช้ในการพัฒนาตัวงานต่อไป โดยข้อเสนอแนะของงานภาพจะไปในแนวการ เพิ่มรูปแบบที่ชัดเจนและใช้งานง่ายต่อไป ซึ่งการทดลองจะอยู่ใน Part02 โปรดติดตาม.......

No comments: